so'nets

by

paul

dutton




        so'net 1 

     so no n so no n so no toes

     toe no n toe no n toe so nose

     so no n toe no n so toe nose

     t toe no nose no toe so nose

     toe t nose t toe nose toes

     so nose t toes n nose nose toes

     o nose o nose o nose n toes

     o o  o no o so toe nose

     nose s toes n toes s nose

     so toes n nose no t so nose toe

     t nose no toe s t not no nose

     n so not t nose s t no not toe

       no toe nose not t no no nose

       n no nose nose not t no no toes



        so'net 2 

           for rafael  



     sono e sono este sono so

     tono es tesono e toto no

     toneo e soneto se teno te

     neo toneste se neto se

     sesteno sostente te so no ne

     eono e noto te notese

     o seno e sene o nes esto

     teno esto sene noste enesto

     onoste sontono se onostes

     son o son tono notos so es

     es no sente en tos sonon

     o sen e sonto o es toton

       sen tenseno e nonon sens

       ten sentesno e noto tens



          so'net 3 



     onset tense no tone to set

     no sense to note not one no none

     so one soon tosses on to net

     tenses notes tones one soon sees one

     to ten senses soon one's not too tense

     one's not sent to see eons nest

     on stone tenets set to sonnet's sense

     one sense sonnets not sent to test

     sees no noose set no nonsense no

     set one-ness one senses entente not

     tense tones no sonnte's set to tote so

     tense not testes on notes to one's tot

       noon noses onto sette son's set on

       one not seen to toss stone sonnet net on



          so'net 4 

     se so'n see se ne so'n to'n

     e to'n so'n se ne se so'n see

     se to'n see se ne se no'n

     o so'n see so'n se'ns ne nee

     se'ns nee non se'ns to'n e so'n ton

     onton so'n e to'n so'n to

     teno'n no so'ns e no to'ns son

     to so'ns e to to'ns e to s'ens on noo

     ot on seon oon oo set

     sontons tetoo otton no noet

     oon so'n soo sesee e on no tet

     oo es se so'n oon sonnet soet

       se so'net e sonnet soet oo so'n ne

       so'n so oo to'n so se so'net e



          so'net 5 

     s ss s ss s ss s s

     s tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn

     s tt s tt s tt s t

     s nonn nonn nonn nonn nonn nonn nonn

     t ee t ee tee t e

     t ness ness ness ness ness ness ness

     t ne t ne t ne t n

     t sess sess sess sess sess sess sess

     n st n st n st n s

     n sott sott sott sott sott sott sott

     n oo n oo noo n o

     n tott tott tott tott tott tott tott

        s ss tonn tt nonn ee ness

        t ne sess se sott oo tott



         so'net 6  

     s s s s s s s s

     o o o o o o o o

     n n n n n n n n

     s s s son n n n

     noon noon noon noon noon noon noon noon

     noon noon noon noon noon noon noon noon

     noon noon noon noon noon noon noon noon

     noon noon noon noon noon noon noon noon

     s s s s s s s s

     e e e e e e e e

     t t t t t t t t

     s s s set t t t

       sonset sonset sonset sonset

       sonset sonset sonset sonset

        so'net 7  

     ess o en en ee tee ess

     o en ee tee ess o en en

     ee tee ess o en ee tee ess

     o en en ee tee ess o en

     ee tee ess o en en ee

     tee ess o en ee tee ess o

     en en ee tee ess o en ee

     tee ess o en en ee tee

     ess o en ee tee ess o en

     en ee tee ess o en ee

     tee ess o en ee tee

     ess o en ee tee  ess o

       ess o en en ee tee ess

       ess o   en ee tee ess


Copyright © 1979 by Paul Dutton.

From Right Hemisphere, Left Ear.

Coach House Press
760 Bathurst St., Floor 2
Toronto, Ontario
Canada M5S 2R6


Light and Dust @ Grist Mobile Anthology of Poetry.


Return to Light and Dust Poets.