[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

<eyebeam><blast> text for Delo[note:  here are texts regarding the eyebeam-blast forum, written by
Aleksandra Kostic and published in the Slovenian newspaper DELO.]

@AREK ZA OKO - KONFERENCA NA INTERNETU (6)

OD TELESKOPA DO NAVIDEZNE RESNI^NOSTI 

Od 1. februarja poteka po elektronski po{ti forum o umetni{kih praksah
na svetovnem spletu - Camera obscura in  so~asnost vidne izku{nje pod
vpra{ajem

----------------------------------------------------------------

vstop na naslovu: http://www.eyebeam.org

______________________________________

Martin Jay, profesor zgodovine na kalifornijski univerzi Berkeley je
poslal ekspertizo o astronomskem zamiku ter vzpostavil primerjavo med
hitrostjo svetlobe in navidezno resni~nostjo. Tako je usmeril mlaj{e
sogovornike k znanstveni argumentaciji razlike med obema in se
osredoto~il na glavno temo konference, ki je bila doslej obravnavana
bolj ali manj implicitno. Svetloba je esencialnega pomena; Jay skozi
zgodovinsko-fizikalno-humanisti~no perspektivo pretresa prevladujo~i
vizualni vzorec, ki ga spreminjajo prostorske in ~asovne danosti. 

V astronomiji je s pomo~jo o~esne proteze, teleskopa, ~ut za vid
postavljen nad druge ~ute, saj zvezd ne moremo otipati, da bi
berklijansko potrdili njihovo prisotnost. S tem, po mnenju nekaterih
najbolj sinhronim in atemporalnem med ~uti, naj bi bil ~lovek sposoben
zamrzniti svet v linearnem ~asu. 

Leta 1676 je danski astronom Ole Roemer na balti{kem otoku Hveen
zabele`il zamudo mrka Jupiterjeve lune Io. Zgodil se je deset minut
kasneje, kot so predvideli izra~uni. Zemljina oddaljenost v orbiti je
povzro~ila ~asovni zamik. To je bil dokaz, da se svetloba premika z
dolo~eno hitrostjo. Torej zazrti v zvezde, oddaljeni toliko svetlobnih
let, gledamo preteklost. Toda ~e bi lahko pri{li onstran linearnega
~asa, preteklost ne bi bila ve~ tako oddaljena, spekulira Jay.

V zgodovini astronomije je postala pomemben ~len fotografija, ki s
pomo~jo teleskopa ni zabele`ila le to, kar zazna ~love{ko oko, temve~
tudi tisto, ~esar ni sposobno zaznati. Camera obscura je v sedanjosti
bele`ila preteklost. Fenomeni kot so "zakasnele podobe" in stereoskopska
vizija pa so idejno na~enjali verodostojnost kamere, ki je dolgo ~asa
diktirala monokularni zakon, t.i. kartezijanski perspektivalizem. VR je
~isto nasprotje tega, saj ne vsebuje objekta, originala. Hiperrealnost
se ne referira na izvor, torej ga nima, za razliko od camere obscure in
teleskopa. 

Jon C. Ippolito meni, da svetloba v kiberneti~nem prostoru ne seva,
ampak potuje v sklenjenih krogih. Tudi najnaprednej{e oblike navidezne
resni~nosti so sestavljene iz posameznih izrezov tak{nih sklenjenih
krogov, kar se pogosto tudi vidi. To dejstvo nadome{~a zastarele domneve
o nepretrganosti, stiku in horizontu perspektivi~nega prostora.
Kiberneti~ni prostor ni iz opek in stekla, ampak je zgrajen z
ra~unalni{ko kodo. Arhitektura nadzora 21. stoletja zato ne bo
centralizirani panoptikum, ampak distribucijsko delovanje ni`jih
agentov. 

Na Jayevo teleskopsko vizijo se navezuje digitalni umetnik iz Los
Angelesa Ken Goldberg, ki razlo~uje telerobotiko, ki je  distalna
(oddaljena od sredi{~a, kon~na), od navidezne resni~nosti, ki je
neskon~na iluzija, ra~unalni{ko generirana scenerija. Telerobotika mora
ustrezati oddaljeni fizi~ni realnosti. Meni, da je mo`no telerobotiko
zlahka ponarediti zaradi nizke resolucije in manj{ega {tevila slik
(prenos je tiso~krat po~asnej{i od tv) in kot primer navaja prvi
pristanek na luno, zalivsko vojno in po~itnice na Marsu.

ALEKSANDRA KOSTI]
-
-------------------------------------------------------------
a critical forum for artistic practice in the network
texts are the property of individual authors
to unsubscribe, send email to eyebeam@list.thing.net
with the following single line in the message body:
unsubscribe eyebeam-list
information and archive at http://www.eyebeam.org
Eyebeam Atelier/X Art Foundation http://www.blast.org
-------------------------------------------------------------